Cheng Hok Lam Helen 鄭學琳

言語治療師

香港大學
言語及聽覺科學系榮譽理學士

專業資格

  • 香港言語治療師協會會員
  • 香港兒童口語[粵語]能力量表合資格測試員(HKCOLAS)
  • 認知刺激治療CST治療師

臨床經驗

  • 到校學前康復服務
  • 輕度智障兒童特殊學校
  • 小學校本言語治療服務
  • 長者日間護理中心
  • 老人院舍
  • 屯門醫院
  • 香港大學言語治療診所