Nana Chiu 趙嘉麗

高級言語治療師

香港大學
言語及聽覺科學榮譽理學士

專業資格

  • 香港言語治療師協會會員
  • 香港兒童口語[粵語]能力量表合資格測試員(HKCOLAS)

臨床經驗

  • 主流中小學言語治療服務
  • 特殊學校
  • 學前兒童發展中心
  • 公立醫院