Li Wen Qian 李汶倩

言語治療師

香港理工大學言語治療碩士

專業資格

  • 香港粵語發音測試(HKCAT) 合資格測試員
  • 香港兒童口語(粵語)能力量表(HKCOLAS) 合資格測試員
  • Beckman 口肌治療訓練證書
  • 香港言語治療師協會會員(HKAST Full Member)

臨床經驗

  • 中小學校本言語治療師
  • 智障兒童特殊學校
  • 到校學前康復服務
  • 長者日間護理中心老人院舍
  • 瑪麗醫院
  • 香港理工大學言語治療診所